شماره تلفن های:

۰۹۱۳۵۷۷۸۲۶۷

۰۹۳۹۱۰۰۳۹۴۰

آدرس ایمیل:

info@mvik.ir

آقای سالم


محل استقرار خودروهای امدادی

در میمه و شاهین شهر